Szkolna Strona - Biologia

PSO dostosowanie

Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania

z biologii do możliwości uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.

 

1.      Uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający opinie
o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń Poradni.

2.      Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

3.      W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane

zostaną zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa,

motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

4.      Uczniowie posiadający informację o obniżeniu poziomu wymagań edukacyjnych -otrzymują ocenę dopuszczającą po uzyskaniu 20 % punktów testu, sprawdzianu lub kartkówki.

5.      W przypadku uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej o dysleksji i dysgrafii przy ocenie zadań i prac pisemnych błędy wynikające z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę.

6.      Uczniowie posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac pisemnych lub przewiduje się mniejsza ilość zadań.

7.      Uczniowie mający orzeczenie o trudnościach w pisaniu mogą zaliczać kartkówki
i sprawdziany ustnie.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z biologii dla

                uczniów mających opinie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej stwierdzającej
                dysleksję rozwojową i zaburzenia dysgraficzno - dysortograficzne, a także zaburzenia
                emocjonalne :

       Należy zróżnicować formy sprawdzania wiadomości i umiejętności tak, by ograniczyć  

       ocenianie na podstawie prac pisemnych.

 1. Prace klasowe oceniane są pod względem merytorycznym.
 2. Pisemne sprawdziany zaliczane są w formie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów
  z lukami
 3. Ocenie podlegają głównie odpowiedzi ustne ucznia, ich poprawność
  i wysiłek włożony w przygotowanie się, należy uwzględniać trudności
  z zapamiętywaniem nazw biologicznych
 4. Uczniom udzielane są szczegółowe informacje na temat materiału nauczania z którego powinni się przygotować
 5. Odpowiedzi ustne będą dotyczyły małych partii materiału
 6. Czas odpowiedzi jest dostosowany do potrzeb każdego ucznia, w czasie odpowiedzi ustnych należy dyskretnie wspomagać, dawać więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci nazw, terminów, dyskretnie naprowadzać, nie ma to wpływu na obniżenie oceny
 7. Uczniowie z problemami emocjonalnymi oceniani będą w formie pisemnej, każda próba samodzielnej wypowiedzi będzie nagradzana pochwałą
 8. Oceniane są próby samodzielnych wypowiedzi na dany, biologiczny temat
 9. Podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udzielenie pomocy
  i wyjaśnień
 10. Uczniowie otrzymują rzeczowe i wyczerpujące informacje o możliwości poprawy oceny niedostatecznej, jeśli takowe otrzymają
 11. Zeszyt przedmiotowy oceniany jest pod względem merytorycznym, ocenie podlega systematyczność jego prowadzenia ( data, numer lekcji i notatka), nie zaś szata graficzna
  i estetyczna
 12. Ocenie podlega także logiczne myślenie i umiejętność wnioskowania
 13. Oceniane są również chęci i wysiłek włożony w pracę na lekcji a nie tylko jej efekty
 14. Podczas wystawiania ocen końcowych brana jest pod uwagę aktywność ucznia na lekcji oraz praca na rzecz pracowni biologicznej.