Szkolna Strona - Biologia

PSO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

 

Cele ogólne oceniania na lekcjach biologii
• rozpoznawanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  
  w stosunku do wymagań programowych,
• poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
• motywowanie ucznia do dalszej pracy,
• przekazanie rodzicom lub opiekunom informacji o postępach dziecka,
• dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania,
  prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem.

Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:
1. Odpowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze), przy których obowiązuje znajomość materiału z dwóch ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.

2. Sprawdziany przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zapowiadane przynajmniej tydzień wcześniej. Sprawdziany są obowiązkowe, poprzedzone powtórką lub dokładnym  podaniem zakresu  materiału, który mają obejmować. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, powinien go napisać w terminie nie przekraczającym 2 tygodnie od powrotu do szkoły. Czas i sposób do uzgodnienia z nauczycielem.
Prace pisemne powinny być ocenione, oddane i omówione przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni.
Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. Poprawa jest dobrowolna, odbywa się tylko 1 raz w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

3. Kartkówki
obejmujące materiał z dwóch ostatnich lekcji (nie muszą być wcześniej zapowiadane, ale mogą).
Oceny z kartkówki  nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej.
Jeżeli uczeń nie pisał kartkówki z powodu nieobecności na zajęciach jest obowiązany  do  jej  napisania w terminie ustalonym wspólnie z  nauczycielem przedmiotu.
Wszystkie sprawdziany są archiwizowane przez nauczyciela (do 31 sierpnia danego roku szkolnego).

4.Przynajmniej raz w półroczu uczeń pisze pracę pisemną (kartkówkę, pracę domową) na ocenę kształtującą. Ocena ta jest wyrażana w postaci informacji zwrotnej opisowej w formie pisemnej.
Przed  kartkówką na ocenę kształtującą uczeń otrzymuje NaCoBeZu.

5. Prace domowe i kontrola zeszytów, przy czym prace domowe mogą przybierać formę pisemną lub ustną i obejmują również systematyczne prowadzenie zeszytów. Przy ocenianiu pracy domowej bierze się pod uwagę : jakość, staranność,  dokładność, terminowość – nauczyciel ma prawo nie sprawdzić pracy oddanej po wyznaczonym terminie.

6. Aktywność ucznia :
a) wkład pracy w przyswojenie wiedzy na lekcji bieżącej ( krótkie wypowiedzi na lekcji), praca w grupie, prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń, będą oceniane za pomocą plusów i minusów. Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą gdy zgromadzi trzy plusy, natomiast jeżeli uzyska trzy minusy otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku dużego wkładu pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę bieżącą.
b) prace dodatkowe (samodzielnie opracowania oparte na innych źródłach niż podręcznik, plansze, rysunki, modele, okazy wzbogacające zbiory, zielniki, działania na rzecz środowiska, udział w konkursach).

Wymagania na poszczególne stopnie przyjętej skali ocen:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
opanował bez błędnie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania; prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią biologiczną; potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych; formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy; dokonuje analizy lub syntezy zjawisk i procesów biologicznych; wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach; potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji; bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym; wykonuje twórcze prace, pomoce naukowe i potrafi je prezentować na terenie szkoły i poza nią; bierze udział
w konkursach biologicznych na terenie szkoły i poza nią.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
opanował bardzo dobrze wiadomości i umiejętności określone programem nauczania; wykazuje szczególne zainteresowania biologią; potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach; bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji; potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia i hodowle przyrodnicze; sprawnie posługuje się mikroskopem i lupą oraz sprzętem laboratoryjnym; prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią biologiczną; aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności; potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela; posługuje się mikroskopem i zna sprzęt laboratoryjny; wykonuje proste preparaty mikroskopowe; udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania; jest aktywny na lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu biologii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności; z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.; wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia; wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela; z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia biologiczne; wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej; jest mało aktywny na lekcji.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia; nie potrafi posługiwać się przyrządami biologicznymi; wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych; nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela; wykazuje się bierną postawą na lekcji..

 

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych i podnoszenia osiągnięć uczniów.
1. Możliwość poprawy oceny z pracy klasowej – sprawdzianu w przypadku oceny niedostatecznej.
2. Umożliwienie zwolnienia z pracy klasowej, kartkówki lub odpowiedzi ustnej
    w wyjątkowych przypadkach losowych.
3. Uzupełnienie braków z przedmiotu w ramach konsultacji z nauczycielem w przypadku zgłoszenia chęci przez 
    ucznia.
4. Możliwość zgłoszenia przez ucznia na początku lekcji, bez żadnych konsekwencji nieprzygotowania raz w 
   semestrze przy 1 godz. w tygodniu lub 1 raz w semestrze przy w tygodniu (brak zeszytu lub pracy domowej)

5.Możliwość wykorzystania tzw. szansy (zwolnienie z odpowiedzi ustnej) 1 raz w semestrze (z wyjątkiem 
   zaplanowanych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych).